månadsarkiv: december 2023

Summering av året

Landsföreningen Sveriges Maskinstationer

Under det gångna året har föreningen till huvudsak arbetat med medlemsrekrytering. Det är viktigt att maskinstationerna med entreprenadsverksamhet organiserar sig med en branschorganisation. Jag refererade föregående år om en undersökning i Leveranstidningen Entreprenad att en av fyra lantbrukare sysslar med enterepranadsjobb. Enligt Jordbruksverkets undersökning år 2020 ägnade 42 % av jordbrukarna sig av någon form av kombinationsverksamhet. Entreprenadverksamheten var den största delen av dessa jobben. Jag vet också att många av dessa jordbrukare arbetar som maskinstationer. Många av dessa maskinstationer eller jordbrukare hade haft goda fördelar att vara med i någon branschorganisation. Ex.v har branschorganisationerna god kontakt med olika leverantörer, försäkringsbolag, arbetsgivarförening, utbildningsföretag, maskinringar, farmartjänst, skogsentreprenörer m.fl.

Kontakten och arbetet inom LRF Entreprenad är mycket viktig. LRF Entreprenad ordförande är Joakim Borg som är styrelsemedlem i LRF riksorganisation. Branschansvarig är Ulf Johansson dessutom ingår en ordinarie ledamot och en suppleant från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer, Föreningen Skånes Maskinstationer, Skogsentreprenörerna, Farmartjänstföretagens riksorganisation och Sveriges Maskinringar. LRF Entreprenad är medlem av den europeiska maskinstationsföreningen Ceettar.

Samarbetet mellan ovanstående intressemedlemmar i LRF Entrteprenad är mycket effektivt med ett digitalt möte en gång i månaden samt två möte om året på LRF huset i Stockholm. Till dessa möten är både ordinarie och suppleant kallade och de flesta deltager flitigt. Här behandlas bl.a. näringspolitiska arbetet, Arbetskraft, Följer regeringens arbete, Nationella och internationella körkortsfrågor (se nedan) Säkert Växtskydd. LRF Klimatarbete, Landsbygdsresurser, LRF:S verksamhet som påverkar entreprenörerna.

LRF Entreprenads ledamöter och verksamhetsledare har varit mycket aktiv inom Ceettars verksamhet.Bl.a. har behandlingen av körkortsfrågor varit mycket aktuellt motorredskap som används på olika arbetsplatser med kortare avstånd få framföras utan körkortskrav Ex.v. uppdrag att klippa kommuners gräsytor, eller för färd mellan en gårds ägor eller liknande ändamål. När det gäller gårds ägor finns det inte något krav på att det skall vara kortare sträcka. Samma regler gäller för traktor klass I och klass II. Detta enligt § 5 i utredning av körkort motorredskap. OBS att lastmaskin klassas som motorredskap klass I. Krävs körkort lägst behörighet klass B både på väg och fält. OBS att detta är mycket gynnsam lagstiftning för oss på landsbygden. Vi måste tillämpa dessa regler med mycket stor varsamhet. Använder vi inte dessa regler med stort ansvar kan det resultera i fler utredningar som begränsar vår framtida verksamhet. (Ovanstående redovisning av körkortsregler gäller om undertecknad har uppfattat allt rätt)

Landsföreningen Sveriges Maskinstationer kommer i framtiden dagligt tal att benämnas Sveriges Maskinstationer, detta för att vi numera inte är en riksorganisation. Verksamheten flyttas till att vara en medlemsorganisation för maskinstationer i hela Sverige. Styrelsen förslag är att kunna delta i några lokala möten för att sprida informationen om verksamheten. Undertecknad sekreterare har ambitioner under kommande år försöka skicka ut någon information från verksamheten någorlunda regelbundet. För medlemmarna borde en medlemsavgift på 1000 till 2000 kr inte vara betungande för entreprenörerna. Mycket av arbetet från förslag, behandling, beslut kan vara arbete över lång tid, med olika myndigheter,därför syns inte arbeten omedelbart.

Undertecknad vill även nämna att den 4 februari 2004 när ledamöter från Föreningen Skånes Maskinstation, Hallands Maskinhållares Förening, Östergötalands Maskinstationsförening och Östra Svealands Maskinstationsförening var samlade hemma hos Lill och Claes Jönsson i Stävie beslutades om att bilda en riksorganisation för de lokala maskinstationsföreningarna. Vid möte därefter på Höjagården valdes den första styrelsen. Under år 2024 kommer Sveriges Maskinstationer att fira 20 års jubileum.

Föreningen första ordförande Claes Jönsson fyller 90 år den 5 januari. Sveriges Maskinstationer vill härmed gratulera Claes på 90 års dagen och tacka för allt arbete för föreningen.

Till sist vill undertecknad föreningens sekreterare tacka styrelsen och alla medlemmar för gott samarbete under året samt ser fram emot nya utmaningar för år 2024. Årsmötet kommer troligen hållas i slutet av januari månad som digitalt Teams möte. (Skall besluta snarast på styrelsemöte)

Styrelsen vill även tacka Ulf Johansson verksamhetsledare för LRF Entreprenad. Tidningen Maskinstationen og Landbrukslederen Lotte Sköt Johnsen och Sören J. Möller, Danske Maskinstationer og Entreprenörer Bent Juul Jörgensen med personal, LRF riksorganisation och regionerna med personal, sposor till verksamheten Vädersstad Bo Stark med personal.

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen

Se sammandrag från LRF-entreprenad för december 2023